Publikacje

Istotne publikacje dotyczące ochrony danych osobowych autorstwa uznanych ekspertów

2021-08-09 Opinia prawna sporządzona za zlecenia Fundacji Panoptykon dot. projektu przepisów o monitoringu wizyjnym w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
Autor: Paweł Litwiński, Kraków, 2021,

2021-08 Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych obejmujące numer PESEL – analiza ryzyka
Autor: Paweł Litwiński, Kraków, 2021,

2018 PRZEWODNIK PO RODO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Autor: Paweł Litwiński, Warszawa, 2018, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

2017-05 POJĘCIE DANYCH OSOBOWYCH W OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
– glosa do wyroku TSUE z 19.10.2016. r. w sprawie C-582/14 Partick Breyer
Autor: Paweł Litwiński, Warszawa, 2017, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2017 (140) Wolters Kluwer Poslka S.A. s. 49

2013-01-28 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ CYWILNYCH
Autor: Paweł Litwiński, Toruń, 2016, ITC Law Review, nr 1/2013, s. 24-37

2019-05-10
ADMINISTRATOR DANYCH A DANE NADMIAROWE W SEKTORZE PRYWATNYM
Autor: Maciej Kawecki, Kraków, 2019, Wystąpienie na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WPiA UJ „RODO – od analizy do modelu stosowania prawa”

2017-05
PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH JAKO NOWA DZIEDZINA PRAWA
Autor: Maciej Kawecki, Warszawa, 2017, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2017 (140) Wolters Kluwer Polska S.A. s. 4

2013
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY WYKORZYSTYWANIA INTELIGENTNYCH LICZNIKÓW
Autorzy: Maciej Kawecki, Mikołaj Rogowski, Warszawa, 2013, UKSW Kwartalnik Prawa Publicznego Tom 13 Numer 4 73-85

2017-05
PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH W OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Autor: Wojciech Rafał Wiewiórowski, Warszawa, 2017, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2017 (140) Wolters Kluwer Poslka S.A. s. 23

2017
Extraterritoriality in the Age of the Equipment-Based Society. Do We Need the ‘ Use of Equipment ’ as a Factor for the Territorial Applicability of the EU Data Protection Regime ? D. Svantesson, D. Kloza, (eds.) Trans-Atlantic Data Privacy Relations as a Challenge for Democracy, Cambridge 2017

2016
Expanding the European data protection scope beyond territory: Article 3 of the General Data Protection Regulation in its wider context, International Data Privacy Law / Oxford Journals, Volume 6, Issue 3, August 2016
Zakres terytorialny a pojęcie „jednostki organizacyjnej” w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zarys problemu [w:] G. Sibiga (red.) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych, Warszawa 2016.
Czerniawski Michał, Zakres terytorialny stosowania polskich i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, Warszawa 2016

2015-05
Aktualny i projektowany zakres terytorialny unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, Europejski Przegląd Sądowy 5/2015
Transferência de dados e vigilância pessoal após o 'caso Snowden’ – o que aprender da União Européia (UE),  3 Simpósio Internacional LAVITS: Vigilância, Tecnopolíticas, Territórios. 13 à 15 de Maio, 2015. Rio de Janeiro, Brasil, s. 790- 798.

2014
How to protect users’ personal data and enforce copyright on the Internet – Is there an alternative to cyber-surveillance?, [w:] Transparenz/Transparency – Tagungsband des 17. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2014 Österreichische Computer Gesellschaft, Wiedeń 2014, s. 549-556 (red. E. Schweighofer, F. Kummer, W. Hötzendorfer) 

2013
Udostępnianie danych osobowych na potrzeby dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń praw autorskich w internecie, [w:] Prawo wobec innowacji technologicznych (red. A. Sztoldman), 2013 

2012
Portale społecznościowe a prawo do ochrony danych osobowych, [w:] Prawnoinformatyczne problemy sieci, portali i e-usług (red. G. Szpor i W.R. Wiewiórowski), 2012 

2011
Odpowiedzialność usługodawców świadczących usługi wyszukiwania metaplików za naruszenia praw autorskich, [w:] Kierunki rozwoju prawa własności intelektualnej (red. A. Sztoldman), 2011
Transfer danych osobowych z terytorium Polski do państwa trzeciego niezapewniającego odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 3-4/2009
 Debata nad kompleksową reformą ochrony danych osobowych. Dyskusja redakcyjna. Czas Informacji 1/2011 

2010
Prawne aspekty identyfikacji z użyciem fal radiowych (RFID), Kwartalnik Prawa Publicznego 3/2010 

2009
Wawrzyniak Krzysztof, Sąd giełdowy jako przykład sądu arbitrażowego, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 1/2/2009 

2007
Odpowiedzialność Internet Service Providerów za naruszenie praw autorskich, Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2/2007 

2008
Niezamawiana, komercyjna korespondencja elektroniczna jako przedmiot regulacji prawnych. Zeszyty Cywilistyczne Lege Artis 2008 T. 1

Michał Czerniawki Glosa do wyroku TS z dnia 15 września 2016 r., C-484/14 (Mc Fadden), LEX
Michał Czerniawki Glosa do wyroku TS z dnia 1 października 2015 r., C-230/14 (Weltimmo), LEX
Michał Czerniawki Glosa do wyroku TS z dnia 1 października 2015 r., C-201/14 (Bara), LEX
Michał Czerniawki Glosa do wyroku TS z dnia 11 grudnia 2014 r., C-212/13 (Rynes), LEXMichał Czerniawki Glosa do wyroku TS z dnia 13 maja 2014 r., C-131/12 (Google Spain), LEX
Michał Czerniawki Glosa do wyroku TS z dnia 10 kwietnia 2014 r., C-435/12 (ACI Adam BV), LEX
Michał Czerniawki Glosa do wyroku TS z dnia 27 marca 2014 r., C-314/12 (UPC Telekabel Wien), LEX